Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Thư mời đến dự phiên tòa công khai của gia đình Ls Lê Quốc Quân

Gia đình chúng tôi xin mời gọi tất cả mọi người cùng đến dự phiên tòa này, nhằm chứng kiến, xem xét và quan sát tất cả những diễn biến của phiên tòa. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, cá nhân, nhà báo trong và ngoài nước thực hiện chức năng giám sát, để chấn chỉnh kịp thời những khuất tất, những hành vi vi phạm pháp luật như đã từng vi phạm thời gian qua đối với Ls Lê Quốc Quân.

thu1Thu2

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"