Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"