Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016

Vẫn bộ mặt ấy

Phạm Đình Trọng

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"