Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Chính trị giỏi

Phải nói mấy ông làm chính trị ở Miền Bắc nước ta không ai giỏi (thủ đoạn, tinh ranh, láu cá) bằng họ, bàn với TQ không xong, thì cho sinh viên biểu tình trên báo tí ti, xong rồi bật đèn cho biểu tình ở trước toà đại sứ TQ cũng tí ti nốt. Xong rồi giải tán cho vừa lòng thiên triều :-). Bằng giờ này năm ngoái sinh viên cũng đòi biểu tình thì nhà nước đâu có cho, nhà nước dỗ về lo học để nhà nước lo. Bao nhiêu người đã bị làm khó dễ, ngay cả đi tù.
Cho nên phải công nhận nhà nước VN lúc tiến lúc nhường là thế, chỉ có thanh niên (nhân dân) VN là lỗ thôi. Buồn chưa? Cứ như anh chàng nào viết tâm thư không hợp tác biểu tình để cho nhà nước biết sức mạnh của thanh niên là cũng phải lắm, cứ cái kiểu bảo sao thì làm vậy thì có ai đó nói thanh niên VN hèn nhát chắc cũng không sai lắm :-)

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"